Teaser

Jak založit klub

Registrace občanského sdružení spolky, společnosti, svazy, hnutí (nepolitická), kluby a jiná občanská sdružení (dále jen „sdružení“) jsou zakládána za účelem výkonu sdružovacího práva. Na rozdíl od politické strany nebo politického hnutí je občanské sdružení subjekt nepolitický.

Kdo a za jakých podmínek může sdružení založit

Založit sdružení mohou nejméně tři občané, z nichž alespoň jeden musí být starší 18 let (přípravný výbor). 

Jak a kam se obrátit

Podat písemný návrh na registraci poštou v podatelně Ministerstva vnitra:písemně - náměstí Hrdinů 3, 140 21 Praha 4

Co musíte předložit

V návrhu na registraci je třeba uvést jména, příjmení, data narození a bydliště členů přípravného výboru s uvedením zmocněnce (starším 18 let) oprávněným jednat jejich jménem. Návrh musí být podepsán všemi členy přípravného výboru, podpisy členů přípravného výboru není třeba ověřovat. K návrhu je nutno připojit stanovy sdružení ve dvou vyhotoveních obsahující tyto náležitosti:název občanského sdružení, který se musí výrazně lišit od názvu právnické osoby, která již vyvíjí činnost na území České republiky, od názvu orgánu veřejné moci České republiky, od názvu mezinárodní organizace, jejího orgánu nebo její instituce a od názvu Evropské unie a jejích orgánů, sídlo (to znamená název obce, poštovní směrovací číslo, číslo popisné, popřípadě název ulice nebo náměstí), cíl činnosti sdružení práva a povinnosti členů sdružení, orgány sdružení, způsob jejich ustavování, určení orgánů a funkcionářů oprávněných jednat jménem sdružení, ustanovení o organizačních jednotkách sdružení (pokud budou zřízeny a pokud budou jednat svým jménem, zásady hospodaření (rozumí se zdroj příjmů, způsob užití příjmů, kontrola hospodaření a podobně).

Formuláře

Tiskopis pro podání návrhu na registraci sdružení neexistuje.

Poplatky a termíny

PoplatkySprávní poplatek se za podání návrhu na registraci sdružení neplatí.

Lhůty pro vyřízení

  1. Řízení je zahájeno dnem, kdy Ministerstvu vnitra došel návrh na registraci obsahující výše uvedené náležitosti.
  2. Nemá-li návrh uvedené náležitosti anebo jsou-li v něm údaje neúplné nebo nepřesné, ministerstvo na tuto skutečnost upozorní zmocněnce přípravného výboru nejpozději do 5 dnů od doručení návrhu na registraci a řízení nebude zahájeno, dokud nebudou případné nedostatky návrhu odstraněny. 
  3. Registraci provede ministerstvo do 10 dnů od zahájení řízení, den registrace se vyznačí na jedno vyhotovení stanov, které se zasílá zmocněnci přípravného výboru. O registraci se nevydává rozhodnutí ve správním řízení. Identifikační číslo (IČO) přiděluje občanským sdružením Ministerstvo vnitra; jejich organizačním jednotkám s právní subjektivitou přidělují IČO registrační pracoviště Českého statistického úřadu v příslušném krajském městě.
  4. Pokud jsou splněny zákonné podmínky pro odmítnutí registrace, ministerstvo vydá do 10 dnů ode dne zahájení řízení rozhodnutí o odmítnutí registrace, které se zasílá zmocněnci přípravného výboru.
  5. Není-li zmocněnci přípravného výboru do 40 dnů od zahájení řízení doručeno rozhodnutí o odmítnutí registrace, sdružení vzniká dnem následujícím po uplynutí uvedené lhůty a tento den je dnem registrace.Právní úprava zákon číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění zákona číslo 300/1990 Sb.ve znění zákona číslo 513/1991 Sb.ve znění zákona číslo 68/1993 Sb.ve znění zákona č. 151/2002 Sbve znění zákona číslo 230/2006 Sb.ve znění zákona číslo 342/2006 Sb.

Opravné prostředky a sankce

Proti rozhodnutí o odmítnutí registrace mohou členové přípravného výboru podat do 60 dnů ode dne, kdy rozhodnutí bylo doručeno zmocněnci, žalobu k Městskému soudu v Praze. Sankce neuvedeny.

Další informace

Ministerstvo vnitra, odbor všeobecné správy, oddělení volební a sdružování, úsek sdružování,Náměstí Hrdinů č. 3, 140 21 Praha 4,telefon: 974 817 380, e-mail: sdruinfo@mvcr.cz

Předchozí stránka: Proč zaregistrovat školu
Následující stránka: Vzdělávání a podpora

Created: Exaltor - grafika, webdesign, reklama